מדיניות פרטיות - אתר אקטיבו

מדיניות פרטיות

1. בתנאים להלן נסביר כיצד האתר משתמש במידע שהוא מקבל או נאסף בידיו אודות המשתמשים באתר.
2. המפורט להלן מתייחס לכל המגדרים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות עורך המסמך בלבד.
אם אינך מסכים לתנאיי מדיניות הפרטיות של האתר, הנך נדרש להפסיק באופן מידי את הגלישה והשימוש בו.
3. בכל גלישה או שימוש באתר אתה מצהיר ומתחייב כי הנך בגיר ובן 18 שנים לפחות או כי אתה משתמש באתר זה באישור של ההורה שלך או האפוטרופוס האחראי עליך, וכי הוא או היא מסכימים לתנאיי מדיניות הפרטיות שלהלן.
4. בכל שאלה הנוגעת למדיניות האתר ביחס לפרטיות המשתמשים, ביחס לאבטחת המידע שבאתר, או בכל דבר אחר הנוגע למידע שבאתר, ניתן לפנות לאתר בדואר אלקטרוני אשר פרטיו: [email protected].
5. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע שנאסף מהמשתמש ללא הרשאה אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע אשר נאסף מהמשתמשים רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
6. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים ועל-פי כל דין על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
7. סוגי מידע אותו האתר אוסף מהמשתמשים
7.1. האתר אוסף מידע מהמשתמשים מידע לא אישי מכלל המשתמשים באתר לרבות מידע טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמש, לרבות פעילותו של המשתמש באתר, מועדי הכניסה לאתר ומשך השהיה בחלקי האתר השונים, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, הדפים והמודעות בהם ביקר באתר ולפני הגעתו לאתר וכיוצ"ב.
7.2. האתר אוסף מידע אישי המאפשר זיהוי אישי של המשתמש וכן פרטים נוספים אודותיו לרבות כתובת ה-IP ופרטים מהמכשירים בהם נעשה שימוש לשם כניסה ושימוש באתר, מידע גאוגרפי על מקום המשתמש ועוד פרטים הנאספים באופן אוטומטי לשם שיפור חווית המשתמש ולשם אבטחת האתר והמשתמשים האחרים באתר.
7.3. משתמש המבקש לקבל שירותים מורחבים מהאתר, וזאת לאחר שיבחר זאת באופן ספציפי ובאמצעים המפורטים באתר עצמו, מאפשר בזאת איסוף מידע אישי נוסף כגון שם משתמש שם משפחתו, דרכי תקשורת, נתונים של אמצעי תשלום ואמצעים מזהים נוספים אשר איסופם נערך באופן מודע ומרצונו החופשי של המשתמש. המשתמש מסכים ומצהיר כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש למסור לא נדרש על-פי דין וכי אתה מסכים למסור אותו מרצונך החופשי ובכדי שנוכל לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, וכי הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של האתר. פרטי אמצעי התשלום ישמרו אצל האתר רק לצורך השלמת הזמנת המוצר.
7.4. מסירת פרטים שגויים בכוונה או של אדם או גוף אחר שאינו המשתמש ללא הרשאה מהווה הפרה של תנאיי השימוש באתר ואף עבירה על החוק.
7.5. ככול והאתר יאפשר רישום לאתר והנפקת סיסמה לשם שימוש בחלק מהשירותים המוצעים למשתמשים, על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וכן להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
8. מטרות איסוף המידע
8.1. האתר אוסף מידע מהמשתמשים לצרכי שיפור השירות, לצרכים פרסומיים ומטעמי אבטחה, וכן בכדי לתת תמיכה טכנית ומקצועית למשתמש וכן בכדי לצור קשר עם המשתמש בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר המשתמש הביע בהם עניין. למשתמשים אשר הופק להם שם משתמש וסיסמה, איסוף הנתונים נועד להתאים את השירות לאותם המשתמשים ובכדי להעשיר את חווית השימוש באתר.
9. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים
9.1. למשתמש ידוע כי האתר עתיד לשתף צדדים שלישיים במידע אישי שנאסף מהמשתתפים לפי שיקול דעת בעלי האתר במקרים הבאים: (א) לפי דרישות כל דין; (ב) לצורכי הליכים משפטיים ובכל הכרוך בכך לרבות בהתאם להוראות משפטיות או של גופים חוקרים ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף את מדיניות האתר ותנאיי השימוש; (ד) לשם גילוי, מניעה או טיפול בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) למטרות שיפור השירות בבקשות תמיכה של המשתמשים השונים; ו/או (ו) בהעברה לחברות ו/או ארגונים הקשורים לאתר ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי מדיניות האתר; ו/או (ז) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.
9.2. במקרה ופעילות האתר תעשה באמצעות תאגיד או אתר אחר, נתמזג עם פעילות מקוונת אחרת או נבצע שינוי בשם האתר או בעליו, המידע שנאסף מהמשתתפים יועבר לאותה ישות משפטית אחרת.
10. מדיניות השימוש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב
10.1. בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב כגון "עוגיות" (cookies), תגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל") וטכנולוגיות נוספות.
10.2. השימוש בטכנולוגיות המוטמעות חלקן נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את השימוש בטכנולוגיות מסוג "עוגיות" במכשיר ממנו אתה משתמש, ואולם נטרול השימוש בטכנולוגיה זו יכול לפגום בחוויית המשתמש באתר.
10.3. האתר אוסף ועושה שימוש במידע לא אישי של משתמשים באמצעות כלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי בהם Google, Facebook וכיוצ"ב. האתר רשאי לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות לשם שיפור השירות, אבטחה, סטטיסטיקה, פרסום וכיוצ"ב.
11. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט
11.1. האתר משקיע מאמצים רבים בהגנת המשתמש מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, נוכח פעילות האתר וההתקשרות עם המשתמש וזאת באמצעות אמצעי אבטחת מידע ומחשוב מתאימים. למשתמש ידוע כי אין ביכולת ו/או בשליטת האתר למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות ו/או קודי מחשב ו/או גורמים עוינים שונים אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לעקוב אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של האתר ו/א ולשרתיה, להתחזות לאתר, לבצע התחזות, תרמית או הונאה מקוונת ו/או לחבל בכל דרך אחרת במשתמש. האתר ממליץ לגלוש באחריות ובזהירות ומבקשת את המשתמש להודיע לה על כל פגם ו/או חשד המופיע באתר והיכול להצביע על פעילות זדונית ו/או מסוכנת באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
12. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.
13. משך השמירה של הפרטים של משתמשי האתר
13.1. המידע הנאסף בידי האתר, בין אם באופן אוטומטי ובין אם באופן אחר, ישמש את האתר למשך כל התקופה בה תצרוך את השירותים מהאתר וגם בתקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויות האתר המשפטיות וכן בהתאם לחוקים והדינים הרלוונטיים ולצורף מניעת תרמיות, הונאות, אכיפה של מדיניות פרטיות ותנאיי השימוש באתר.
14. המידע הוא שלך וזכויותיך בהם הם
14.1. על־פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא־כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. למידע נוסף נא באתר הרשות להגנת הפרטיות ובנוסח החוק.
14.2. גם אם נדרש למחוק או לתקן בידע, האתר ימשיך וישמור על מידע הקשור אליך והנדרש לשם ניהול האתר, לרבות מידע הדרוש לשם הגנה על הזכויות המשפטיות של האתר, מידע הנדרש לשמירה על פי דין, לצורך תיעוד פעולות ולשם אכיפה של מדיניות הפרטיות ותקנון השימוש באתר.
14.3. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
15. דיוור ישיר והודעות פרסומת
15.1. במקרה בו תזין את פרטי התקשורת שלך ותסכים שישלחו אליך מהאתר הצעות ותכנים שיווקים מגורמים שונים, דיוור ישיר, עדכונים וניוזלטרים, דברי פרסומת והודעות שונות, אנו נשתמש בפרטים אלו בכדי להעבירם אליך. הדיוור יעשה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות קופצות ובכל אמצעי אחר.
אם ברצונך שלא לקבל דיוור והודעות פרסומיות מהאתר, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש להסיר את פרטייך מרשימת התפוצה שלנו וזאת באמצעות קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת או דיוור המגיעה מאיתנו. אתה מוזמן גם לבקש הסרת פרטייך באמצעות פניה לדוא"ל שכתובתו [email protected] ואנו נסיר את פרטייך מרשימת התפוצה וזאת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1992 ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

שלחו הודעה לבעל הנכס
הודעה*
שם*
טלפון*
אימייל*
דילוג לתוכן